Get Adobe Flash player

Polish Open Kaliber 2018

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

 

Tradycja Odznaki Strzeleckiej sięga lat dwudziestych okresu międzywojennego. Wprawdzie przepisy i ustalenia pierwszego i kolejnych regulaminów były aktualizowane (zmieniane normy kwalifikacyjne, modyfikowany tryb nadawania odznaki i zasady prowadzenia ewidencji), lecz jej główne zasady regulaminowe zachowały aktualność do dnia dzisiejszego.

Uaktualnione, obowiązujące ustalenia regulaminu, wg stanu na dzień 29 września 2009 roku są następujące:

1. Postanowienia ogólne

1.1. Polski Związek Strzelectwa Sportowego jest kontynuatorem tradycji nadawania Odznaki Strzeleckiej osobom, które opanowały sprawność celnego strzelania.

1.2. Celem Odznaki Strzeleckiej jest propagowanie strzelectwa sportowego wśród ogółu społeczeństwa, zwłaszcza wśród młodzieży i wyróżnienia tych, którzy opanowali określoną, wymierną sprawnośćstrzelecką.

1.3. Ze względu na potrzebę gradacji poziomu sprawności w strzelaniu, Odznaka Strzelecka ma czterostopniową skalę: Brązowa, Srebrna, Złota i Złota Mistrzowska (z wieńcem).

1.4. Rysunek Odznaki Strzeleckiej wszystkich stopni jest jednakowy. Odznaka posiada biało-czarną tarczę na krzyżu o prostych, zwieńczonych łukowatą linią ramionach i nałożonym w górnej połowie koła celowniczego stylowym orłem z koroną. Złota Mistrzowska Odznaka Strzelecka, posiada dodatkowo na dolnej połowie koła celowniczego - wieniec laurowy (rysunek odznaki na legitymacji). Wielkość odznaki : średnica najbardziej oddalonych punktów - 17mm,

1.5. Dokumentem uprawniającym do noszenia Odznaki Strzeleckiej jest legitymacja formatu A-7, o dwustronnym nadruku, oddzielna dla każdego stopnia odznaki.

1.6. Odznakę Strzelecką nosi się:

na ubraniach cywilnych (mężczyźni w lewej klapie marynarki, kobiety na bluzkach w dowolny sposób),

na mundurach - zgodnie z ustaleniami organizacji mundurowych i społecznych, przewidujących noszenie tego rodzaju wyróżnień przez swoich członków.

 

2. Zasady ubiegania się o odznakę strzelecką

2.1. O Odznakę Strzelecką może ubiegać się każdy obywatel Polski po ukończeniu 14 lat życia, spełniający warunki określone w regulaminie.

2.2. Polski Związek Strzelectwa Sportowego i Wojewódzkie Związki Strzelectwa Sportowego mogą nadać Odznakę Strzelecką obywatelowi innego państwa, uczestnikowi zawodów strzeleckich w naszym kraju, za osiągnięcie wyniku przewidzianego w normach dla obywateli Polski.

2.3. Prawo noszenia danego stopnia Odznaki Strzeleckiej przysługuje po uzyskaniu w czasie strzelania konkurencji w wybranej specjalności (karabin, pistolet i strzelanie do rzutków) wyniku w granicach norm określonych w Tabeli dla poszczególnych stopni odznaki.

2.4. Tabela obejmuje normy różnych konkurencji strzeleckich co ułatwia ubiegającemu się o Odznakę Strzelecką wybór, wg swego zainteresowania i przygotowania technicznego, odpowiedniej konkurencji.

2.5. Tabele norm uchwala Zarząd PZSS na wniosek Kolegium Sędziów PZSS we współpracy z Komisją Metodyczno - Szkoleniową PZSS. Tabele norm, w zależności od zachodzących zmian w regulaminach strzelań, mogą ulegać zmianom. O zaistniałych zmianach PZSS informuje w stosownych w tym celu wydawanych aneksach.

2.6. Również uczestnicy zawodów, strzelający konkurencje sportowe, które są wyszczególnione w Tabeli klas sportowych, nabywają uprawnienia do noszenia poszczególnych stopni Odznaki Strzeleckiej.

Klasy sportowe -odpowiadają:

 • klasa III - Brązowa Odznaka Strzelecka,
 • klasa II - Srebrna Odznaka Strzelecka
 • klasa I - Złota Odznaka Strzelecka
 • klasy M i MM - Złota Mistrzowska Odznaka Strzelecka

2.7. Uprawnienia do Złotej Mistrzowskiej Odznaki Strzeleckiej nabywa się tylko na zawodach, ujętych w centralnym kalendarzu imprez sportowych PZSS i nadzorowanych przez Delegata Technicznego Kolegium Sędziów PZSS.

2.8 Zawodnicy posiadający klasę Mistrzowską i Mistrzowską Międzynarodową, nadaną przez PZSS są uprawnieni do noszenia Złotej Mistrzowskiej Odznaki Strzeleckiej.

2.9. Przy ubieganiu się o Odznakę Strzelecką, nie obowiązuje stopniowanie kolejności rodzajów odznaki.

Uprawnienia do poszczególnych stopni odznaki uzyskuje się jednorazowo i na stałe. Ilość prób dla uzyskania Odznaki Strzeleckiej jest nieograniczona, lecz powtarzanie nie może nastąpić na tych samych zawodach i sprawdzianach sprawnościowych o Odznakę Strzelecką.

 

3. Zasady organizacyjne nadawania odznaki strzeleckiej

3.1. Normy uprawniające do nadania Odznaki Strzeleckiej, mogą zainteresowani uzyskiwać w konkurencjach ujętych w wykazie PZSS i organizowanych przez PZSS lub pod patronatem PZSS (zawody ogólnokrajowe, wojewódzkie i klubowe – w klubach posiadających licencję PZSS)

3.2. Nadzór merytoryczny w zawodach i sprawdzianach sprawnościowych, na których przewiduje się nadawanie Odznaki Strzeleckiej, sprawują WZSS poprzez delegowanych sędziów, klasy wyższej niż przewidywany może być stopień zdobywanych odznak. WZSS deleguje sędziego na wniosek organizatora bezpośredniego. Delegowany sędzia występuje w roli obserwatora lub przeprowadzającego sprawdzian sprawnościowy na Odznakę Strzelecką. Koszty za pracę sędziego delegowanego pokrywa wnioskodawca.

3.3. Sędzia delegowany przez WZSS obowiązany jest:

 • dbać o prawidłowy przebieg sprawdzianu sprawności o Odznakę Strzelecką,
 • dokonać w legitymacji wpisu o udziale w sprawdzianie sprawnościowym i uzyskanym wyniku,
 • przekazać do WZSS protokół- wykaz, oddzielny na każdy stopień odznaki.
 • rozliczyć się za należności pobrane za legitymacje i Odznaki Strzeleckie.

3.4. Organizator bezpośredni zawodów i sprawdzianów sprawnościowych o Odznakę Strzelecką zobowiązany jest:

 • zabezpieczyć organizacyjnie sprawny przebieg zawodów lub sprawdzianów sprawnościowych,
 • zapewnić warunki bezpieczeństwa dla ubiegających się o odznakę i dla obsługi imprezy,
 • zapewnić wręczenie legitymacji i odznak,sporządzić i przekazać do WZSS protokóły z wykazem osób, którym nadano poszczególne stopnie Odznak Strzeleckich, zachowując jeden komplet dokumentacji do ewentualnego wykorzystania w przypadku potrzeby wydania duplikatu legitymacji.

4. Dystrybucja legitymacji i odznak strzeleckich

4.1. Dystrybutorem legitymacji i Odznak Strzeleckich dla wszystkich uprawnionych do samodzielnego realizowania programu Odznaki Strzeleckiej jest Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Legitymacje i Odznaki Strzeleckie są odpłatne w cenie kosztów własnych PZSS, przy czym ceny mogą być ruchome w zależności od ustaleń producentów w danym roku.

 

5. Zasady uczestnictwa w zawodach i w sprawdzianach sprawnościowych na odznakę strzelecką

5.1. Ubiegać się o Odznakę Strzelecką podczas zawodów i sprawdzianów sprawnościowych mogą wszyscy uczestnicy, przygotowani do sprawnego posługiwania się bronią, znający zasady celnego strzelania, zapoznani z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na strzelnicy (patrz: pkt. 2.1 i 2.2). Obowiązkiem sędziego głównego zawodów jest potwierdzić uzyskane przez uczestników zawodów uprawnienia określonego stopnia, a organizatora zawodów do wydania legitymacji i Odznaki Strzeleckiej przestrzegając ustaleń pkt. 6.3.

5.2. Uczestnicy zawodów i sprawdzianów sprawnościowych posiadający już Odznaki Strzeleckie niższego stopnia, mogą ubiegać się o Odznakę Strzelecką wyższego stopnia i z chwilą uzyskania takich uprawnień, mogą otrzymać nową legitymację, odpowiednią do stopnia odznaki.

 

6. Uprawnienia do nadawania odznaki strzeleckiej

6.1. Wojewódzkie Związki Strzelectwa Sportowego uprawnione są do nadawania Brązowej, Srebrnej i Złotej Odznaki Strzeleckiej. WZSS może przekazać swoje uprawnienia nadawania Odznaki Strzeleckiej innym instytucjom i organizacjom społecznym, które dyscyplinę strzelectwa włączyły do swoich programów działania. Przekazywanie uprawnień przez WZSS innym instytucjom, dotyczyć może tylko Brązowej i Srebrnej Odznaki Strzeleckiej, na zawodach i sprawdzianach o Odznakę Strzelecką w oparciu o Tabelę Norm PZSS.

6.2. Ewidencja WZSS z nadawania Odznak Strzeleckich, składa się z teczek z protokółami poszczególnych stopni Odznak Strzeleckich. W odniesieniu do Złotych Mistrzowskich Odznak Strzeleckich, podstawą do ewidencji dla WZSS są wnioski z decyzją zatwierdzającą przez PZSS.

6.3. Złotą Mistrzowską Odznakę Strzelecką, nadaje tylko Polski Związek Strzelectwa Sportowego na podstawie wniosków z WZSS. Kolegium Sędziów PZSS rozpatruje wnioski WZSS co najmniej raz w roku wg stanu napływających wniosków i wydaje komunikat z nadanych Złotych Mistrzowskich Odznak Strzeleckich.

6.4. Wniosek zbiorowy (wzór formularza w załączeniu) na Złotą Mistrzowską Odznakę Strzelecką WZSS przesyła do PZSS w dwóch egzemplarzach, z których jeden z decyzją wraca do WZSS, drugi stanowi podstawę ewidencji wydanych odznak przez PZSS.

6.5. Nadawanie uzyskanych na zawodach odznak niższego stopnia - brązowych, srebrnych i złotych, realizują WZSS dla swoich uczestników zawodów na podstawie wyników z komunikatów klasyfikacyjnych.

6.6. Wnioskowanie o nadanie na zawodach wszystkich rodzajów Odznak Strzeleckich a zwłaszcza Złotej Mistrzowskiej odbywa się z inicjatywy zainteresowanych.

 

Postanowienia końcowe

7.1. Całość spraw związanych z upowszechnieniem strzelectwa poprzez realizację Odznaki Strzeleckiej i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych na szczeblu centralnym, PZSS powierza Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

7.2. Zarządy WZSS, uwzględniając swoje możliwości organizacyjne, oraz zainteresowanie i aktywność środowiska, ustalają formy działania na terenie swojego województwa.

7.3. Prawo interpretacji ustaleń regulaminu - w przedstawianej przez Kolegium Sędziów wykładni przysługuje Prezydium Zarządu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

7.4. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują od dnia 29 września 2009 roku. Z dniem tym tracą ważność wszystkie dotychczas wydane regulaminy Odznaki Strzeleckiej PZSS.

 

 

Zatwierdzono uchwałą Zarządu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w dniu 29 września 2009 r.

PZSS na Facebooku